1. Föreningens syfte är att främja Runmarös identitet med dess unika natur och kulturarv. Föreningen ska genom dess medlemmar och gemensamma aktiviteter medverka till att historia och framtid kan förenas. Föreningen ska verka för att öka trivseln samt stärka kultur och gemenskap på Runmarö.
 2. Hembygdsgården är hjärtat i föreningens verksamhet och ska förvaltas på ett sådant sätt att den blir en tillgång för medlemmar och de som vistas på ön. Den ska vara en samlingspunkt för att Runmarö ska berikas med en mångfald av aktiviteter, som också främjar sammanhållning och identitet.
 3. Föreningen har sitt säte på Runmarö och styrelsen ska bestå av ledamöter som har anknytning till ön.
 4. Föreningens medlemmar är personer eller föreningar, som vill bidra till att nå föreningens syfte och som betalar av årsmötet för varje år beslutad medlemsavgift. Avgiften erläggs individuell eller familjevis.
 5. Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst. Som medlem har man rätt att utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska själv vara medlem i föreningen. Varje ombud äger en röst.
 6. Vid medlemsmöte fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande för mötet utslagsröst. Om detta gäller vid personval ska lotten avgöra valet.
 7. Vid årsmötet väljs en styrelse. Den ska bestå av minst fem ledamöter samt tre till fem suppleanter. Ledamöter väljs för en period av två år. Valen ska ske på ett sådant sätt att mandatperioderna för dem varvas. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Ordförande och kassör väljs i särskild ordning på årsmötet.
 8. Firman tecknas av en ordinarie ledamot och kassör var för sig enligt styrelsens beslut.
 9. Styrelsens verksamhet och föreningens ekonomi granskas av revisorer. Två revisorer och en suppleant ska väljas vid årsmötet, för en tid av ett år.
 10. Styrelsen ska genom utskick till medlem kalla till föreningens årsmöte senast tre veckor före att det genomförs. Kallelse ska också ske genom anslag på föreningens hemsida och föreningens anslagstavlor på ön.
 11. Årsmöte ska hållas senast vid mars månads utgång. Styrelsen har rätt att utlysa extra årsmöte. Om tio procent av föreningens röstberättigade medlemmar föreslår ett sådant möte ska det ordnas av styrelsen senast inom en månad. Vid extra årsmöte behandlas endast det ärende som nämns i kallelsen.
 12. Föreningens räkenskaper sammanfaller med kalenderår. Dessa ska redovisas tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och vara tillgängliga för revisorerna senast vid utgången av februari. Revisorerna ska avge sin skriftliga berättelse efter att de fullgjort sin granskning. Samtliga dessa dokument ska redovisas för medlemmarna och vara tillgängliga en vecka före årsmötet.
 13. Motion som medlem önskar behandlat vid årsmöte skall skriftligen meddelas styrelsen senast två veckor före mötet.
 14. Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
  1. Val av mötets ordförande och sekreterare
  2. Val av två justerare.
  3. Kallelsens godkännande
  4. Fastställande av dagordningen
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse
  6. Styrelsens ekonomiska berättelse
  7. Revisorernas berättelse
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Fastställande av medlemsavgift
  10. Förslag på budget och verksamhetsplan
  11. Val av ordförande och kassör
  12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
  13. Val av revisorer och suppleant
  14. Val av valberedning
  15. Inkomna motioner och styrelsens förslag
  16. Övriga frågor
  17. Mötet avslutas
 15. För ändringar av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte.

2015-04-19